HONLAP

ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari Szakkiállítás, Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari Szakkiállítás Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Zöld Ipar Magazin

JOGSZABÁLYOK

92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet

A jogszabály szövegét a CompLex CD jogtárból vettük át, tájékoztató jelleggel közöljük.

Ne feledje a hatályosságot, a lábjegyzeteket és egyéb megjegyzéseket ellenőrizni a hatályos jogszabálygyűjteményekben!

 

Hatályos: 2005.01.01.

Frissítve: 2006.01.04.

 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A hulladékok jegyzékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Veszélyes hulladékok az 1. számú melléklet A) pontjában külön megjelölt és B) pontjában szereplő hulladékok.

(3) A listák alapján nem azonosítható, illetve az 1. számú melléklet A) pontjában nem jelölt hulladékok esetében a hulladék veszélyes hulladéknak minősül, ha a Hgt. 2. számú melléklete szerinti veszélyességi jellemzők valamelyikével és a H3-H8, H10 és H11 tulajdonságok tekintetében az alábbi egy vagy több jellemzővel rendelkezik:

a) zárttéri lobbanáspont <55°C,

b) egy vagy több, nagyon mérgezőnek besorolt anyag összkoncentrációja (R 26-tal, R 27-tel, R 28-cal jellemezve) > 0,1%,

c) egy vagy több, mérgezőnek besorolt anyag összkoncentrációja (R 23-mal, R 24-gyel, R 25-tel jellemezve) > 3%,

d) egy vagy több, ártalmasnak besorolt anyag összkoncentrációja (R 20-szal, R 21-gyel, R 22-vel jellemezve) > 25%,

e) egy vagy több, maró hatásúnak besorolt anyag (R 35-tel jellemezve) összkoncentrációja >1%,

f) egy vagy több, maró hatásúnak besorolt anyag (R 34-gyel jellemezve) összkoncentrációja >5%,

g) egy vagy több, irritálónak besorolt anyag (R 41-gyel jellemezve) összkoncentrációja >10%,

h) egy vagy több, irritálónak besorolt anyag (R 36-tal, R 37-tel és R 38-cal jellemezve) összkoncentrációja >20%,

i) legalább egy 1. vagy 2. osztályú rákkeltőnek tartott anyag koncentrációja >0,1%,

j) legalább egy 3. osztályú rákkeltőnek tartott anyag koncentrációja >1%,

k) legalább egy 1. vagy 2. osztályú reprodukciós toxicitású anyag (R 60-nal és R 61-gyel jellemezve) koncentrációja >0,5%,

l) legalább egy 3. osztályú reprodukciós toxicitású anyag (R 62-vel és R 63-mal jellemezve) koncentrációja >5%,

m) legalább egy 1. vagy 2. osztályú mutagén anyag (R 46-tal jellemezve) koncentrációja >0,1%,

n) legalább egy 3. osztályú mutagén anyag (R 40-nel jellemezve) koncentrációja >1%.

(4) A (3) bekezdés szerinti R mondatok értelmezését a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló külön jogszabály tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés nem alkalmazható fémötvözet hulladékokra, ha azok nincsenek szennyezve felületükhöz tapadt veszélyes anyagokkal.

(6) Hulladék csak a keletkezési tevékenység szerinti főcsoportba és ezen belül a megfelelő alcsoportba sorolható be a 2. számú mellékletben foglaltak szerint.

2. § A hulladékok külön jogszabályban előírt nyilvántartását és bejelentését - a 2001. évre vonatkozó bejelentések kivételével - 2002. január 1-jétől kezdődően az e rendelet mellékletében megadott kódszámokkal kell készíteni.

3. § (1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a hulladékok jegyzékéről szóló 1/2001. (I. 24.) KöM rendelet hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a Bizottság 2000/532/EK határozata (2000. május 3.) a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikke a) pontja szerinti hulladékjegyzékről szóló 94/3/EK határozat és a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése szerinti veszélyes hulladék listáról szóló 94/904/EK határozat felváltására, valamint az azt a hulladékjegyzék tekintetében módosító 2001/118/EK és 2001/119/EK bizottsági és 2001/573/EK tanácsi határozatok.

vissza az oldal elejére